Το νέο κτηνοτροφικό νομοσχέδιο

ktinotrofia1. Προστίθενται επιπλέον κίνδυνοι σε αυτούς που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ (Ζημιά από κεραυνό, ανεξάρτητα αν προκαλείται πυρκαγιά από αυτόν, σε αντικατάσταση του κινδύνου «κεραυνός ως αιτία πυρκαγιάς». Ζημιά από άγρια ζώα. Παθολογικές καταστάσεις τοκετού).

 

2. Προστίθενται επιπλέον ζημιογόνα αίτια για τα οποία αποζημιώνονται για τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι από τον ΕΛΓΑ (Παραφυματίωση αιγών και προβάτων. Προϊούσα πνευμονία αιγών και προβάτων. Λιστερίαση αιγών και προβάτων. Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών. Νόσος οιδήματος αιγών. Γαγγραινώδης μαστίτιδα βοοειδών. Κολιβακιλλική μαστίτιδα βοοειδών. Μετατόπιση ηνύστρου. Ειλεός βοοειδών. Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) βοοειδών. Νοζεμίαση μελισσοσμηνών. Σηψηγονία (αμερικάνικη) μελισσοσμηνών. Σεισμός. Κατολίσθηση εδάφους. Καθίζηση εδάφους. Πυρκαγιά από ανωτέρα βία).

3. Μετονομάζεται ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ) σε Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) με επέκταση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού στους ελέγχους, στη διενέργεια ισοζυγίων και στην προβολή και προώθηση του ελληνικού κρέατος.

4. Υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ καταβάλλεται ειδική εισφορά 0,2% στην ανά κιλό αξία των ειδών κρέατος (εγχώριων και εισαγόμενων). Για την προώθηση, προβολή και διαφήμιση της φέτας και των λοιπών Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) τυριών, επιβάλλεται από τον ΕΛΟΓΑΚ υπέρ αυτού και περιέρχεται σ’ αυτόν ως ανταποδοτικό τέλος ειδική εισφορά στην ανά κιλό τιμή των παραγόμενων ΠΟΠ τυροκομικών προϊόντων, την οποία καταβάλουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων.

5. Μειώνεται η ειδική εισφορά από 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος που κατέβαλε ο γαλακτοπαραγωγός υπέρ ΕΛΟΓΑΚ σε 0,25%.

6. Για πρώτη φορά επιβάλλεται υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία γάλακτος όλων των ειδών γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) που προέρχεται από ευρωπαϊκές ή τρίτες εκτός Κοινότητας χώρες, σε όλες τις μορφές του διακινούμενου γάλακτος και της πρώτης ύλης (γάλα σε φυσική μορφή, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη, κ.λπ.).

7. Ο ΕΛΟΓΑΚ αποκτά τη δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων για την υγιεινή και ασφάλεια του γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία των γαλακτοκομικών προϊόντων. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, ο ΕΛΟΓΑΚ μπορεί να επιχορηγεί Έλληνες κτηνοτρόφους, σε περίπτωση εκτάκτων ειδικών αναγκών.

8. Στις Επιτροπές Σταυλισμού (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γνωμοδοτικά όργανα σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια) συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών Εφορείας Αρχαιοτήτων, Δασικής Υπηρεσίας και φορέων διαχείρισης, προκειμένου να συμπτυχθούν οι χρόνοι έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας. Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνο-πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από τη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχίας, με σαφές χρονοδιάγραμμα και επιβολή προστίμου για μη τήρηση των προθεσμιών. Ρύθμιση θεμάτων ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικών μονάδων και χώρων ή/και δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας.

9. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

10. Σε κάθε Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Αθηνών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης), συνιστώνται τρεις θέσεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα στη ζωική παραγωγή, προκειμένου να εποπτεύουν την τήρηση των προβλεπόμενων για την καταλληλότητα των διακινούμενων ζωοτροφών.

11. Μεταβίβαση αρμοδιότητας για την κυκλοφορία και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών των ζωοτροφών από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) στη διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον πληρέστερο έλεγχο των ζωοτροφών.

12. Προβλέπεται ενιαίο και πλήρες έντυπο κτηνιατρικής συνταγής, ώστε αφενός μεν να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα για την ορθή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα παραγωγικά ζώα, αφετέρου δε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που συνεπάγεται η αλόγιστη και χωρίς έλεγχο χρήση τους.

13. Θεσμοθετείται Κτηνιατρικό Γραφείο Παραγωγικών Ζώων, το οποίο θα παρέχει άμεσα στους κτηνοτρόφους συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ορθή κτηνιατρική-υγειονομική διαχείριση των εκτροφών τους. Τα Κτηνιατρικά Γραφεία Παραγωγικών Ζώων μπορούν να χορηγούν, μετά από την έκδοση κτηνιατρικής συνταγής, τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, στους ιδιοκτήτες των ζώων τα οποία περιθάλπουν ή παρακολουθούν για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, χωρίς άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών, φαρμακευτικών προϊόντων.

14. Προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου σε όποιον εισάγει, διαθέτει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί στις εκτροφές παραγωγικών ζώων κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακούχες ζωοτροφές χωρίς την έκδοση της αντίστοιχης κτηνιατρικής συνταγής ή χωρίς άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ ή χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά σε δοσολογία και χρονική διάρκεια πέραν αυτών που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.

15. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι ομάδες κτηνοτρόφων παραγωγικών ζώων, εφόσον απασχολούν αποκλειστικώς υπεύθυνο ιδιώτη κτηνίατρο μπορούν να διαθέτουν στα μέλη τους κτηνιατρικά φάρμακα, προκειμένου μέσω αθροιστικών αγορών να συμπιέζεται το κόστος αγοράς τους.

16. Σύσταση Κέντρου Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων στην Καστοριά, με 7 θέσεις μόνιμου προσωπικού.

17. Αναφορικά με την προστασία του δασικού περιβάλλοντος προβλέπεται ότι, όταν ορισμένη έκταση έχει χαρακτηρισθεί ως δάσος ή δασική και επανεξετάζεται ο χαρακτήρας της για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, ο δασάρχης, αφού συντάξει αιτιολογημένη εισήγηση, την οποία κοινοποιεί στην Περιφέρεια, υποχρεούται να εισαγάγει την υπόθεση ενώπιον Πρωτοβάθμιας Επιτροπής που προεδρεύεται από δικαστικό, η οποία και θα κρίνει για το χαρακτήρα της έκτασης. Καταργείται η δυνατότητα ανάκλησης πράξης αναδάσωσης. Ότι ήταν δάσος παραμένει δάσος.

18. Καταργούνται οι σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη εφαρμογής του κρατικού σήματος που τίθεται στα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα προς πιστοποίηση της τοπικής προέλευσής τους, βαρύνει τους εξαγωγείς ελληνικών γεωργικών προϊόντων.

19. Κατάργηση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού (ΟΑΣΙΣ), μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των χρηματικών υπολοίπων του στον κρατικό Προϋπολογισμό.

20. Ρυθμίζεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς υποχρέωση προκαταβολής, προς το πρώην Ταμείο Συντάξεων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που δεν είχαν καταβληθεί από τις αγροτικές συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού και συνεταιριστικές εταιρείες καθώς και από τον Οργανισμό Κωπαϊδας. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται. Ειδικά στις αγροτικές συνεταιριστικές Οργανώσεις παρέχεται η δυνατότητα πώλησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, με αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Καταργούνται οι διατάξεις το Π.Δ.283/1989 για «Προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών εταιριών», προκειμένου οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις να λειτουργήσουν με ευελιξία στην υλοποίηση επενδύσεων.

21. Για τον ευχερή συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο της δραστηριότητας των επικεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου, των ΤΟ.Κ.Α.Α, καθώς και τον έλεγχο της δράσης του προσωπικού τους από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνίσταται στη πρωτεύουσα κάθε Νομού της χώρας διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία υπάγονται όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα ή στην περιφέρεια του ίδιου Νομού.

22. Στις αρμοδιότητες των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης προστίθεται και η αρμοδιότητα παροχής κάθε συνδρομής προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

23. Το κόστος ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από το 2009, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού μετά από διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

home  Ηρώων Πολυτεχνείου 144, 41222, Λάρισα

email 32  PeroulakisΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www  www.infoagro.gr

phone  2410551326 - 6989593525 

Facebook Fans